Obchodní podmínky

Dobrý den!

Děkujeme, že věnujete pozornost těmto obchodním podmínkám, v nichž uvádíme vše, co smíme i musíme my a Vy, naši zákazníci, při nakupování služeb prostřednictvím e-shopu, který tvoří součást našich webových stránek, které jsou dostupné skrze internetové rozhraní na adrese www.elingua.cz.

Jedná se o důležitý dokument, protože spolu s informacemi z objednávky a souvisejícími informacemi uvedenými na webových stránkách tvoří obsah smlouvy o poskytování služeb, jak to umožňuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve svém § 1751. Smlouvu spolu uzavíráme v českém jazyce. V českém jazyce je také náš e-shop, webové stránky a Zásady ochrany osobních údajů, které vysvětlují, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme, a na obchodní podmínky plynule navazují. Neměly by proto uniknout Vaší pozornosti.

1. Pro začátek

1.1. V obchodních podmínkách se budou opakovat níže uvedené pojmy. Pojďme si říct, co znamenají.

 • Poskytovatelem služeb je společnost E – LINGUA Profi s.r.o., IČ 292 07 959, se sídlem a provozovnou na adrese nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, Česká republika, vedená u Krajského soudu v Brně, zapsaná v oddílu C, vložce 65754, e-mailová kontaktní adresa je info@elingua.cz, telefonní kontakt +420 605 464 801. Pokud používáme slovo „my“, myslíme tím poskytovatele služeb. Na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Zlína poskytujeme služby jazykového vzdělávání. Služby poskytujeme prostřednictvím našich lektorů.
 • Zákazníkem je každý, kdo nakupuje na našem e-shopu, tj. prostřednictvím našich webových stránek. Našimi zákazníky jsou fyzické osoby, většinou spotřebitelé, nicméně může se stát, že našimi zákazníky budou také podnikatelé. Pokud budeme chtít rozlišit zákazníka-spotřebitele od zákazníka-podnikatele, v textu podmínek je výslovně uvedeme. Pokud používáme oslovení „vy“, myslíme tím všechny zákazníky bez rozdílu. Za nezletilé zákazníky uzavírají smlouvu o poskytování služeb jejich zákonní zástupci.
 • E-shop je náš internetový obchod, který je součástí našich webových stránek a je dostupný skrze internetové rozhraní na adrese www.elingua.cz. Na e-shopu nabízíme k zakoupení služby jazykového vzdělávání:
  • Jednoleté denní pomaturitní studium
  • Skupinové jazykové kurzy v docházkové a online formě
  • Skupinové jazykové kurzy pro malé děti – Teddy Eddie
  • Skupinové jazykové kurzy pro starší děti
  • Letní pobytové tábory pro děti a mládež
  • Příměstské tábory pro děti
  • Jazykové zkoušky

Nadále budeme používat zkratku „služby“ jako souhrnné označení pro všechny služby. Pokud budeme potřebovat jednotlivé služby od sebe odlišit, pojmenujeme je konkrétně.

 • Objednávkou se rozumí služby, které si u nás plánujete zakoupit prostřednictvím e-shopu.
 • Zkratka VOP označuje tyto obchodní podmínky.

1.2. Na smlouvu o poskytování služeb, kterou spolu uzavřeme, se budou vždy vztahovat VOP platné a účinné v době odeslání objednávky.

1.3. Obchodní podmínky se mohou použít také pro individuální objednávky uskutečněné mimo e-shop (e-mailem, telefonicky, osobně), pokud to bude nám i vám vyhovovat. V takovém případě Vám VOP vždy zašleme, abyste se s nimi mohli v klidu seznámit.

1.4. Někdy se může stát, že spolu budeme potřebovat podmínky spolupráce individualizovat. To můžeme udělat kupříkladu uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytování služeb (jako je to běžné u jednoletého denního pomaturitního studia) nebo jinou formou, která bude nám i Vám vyhovovat. Pak má naše individuální ujednání přednost před zněním VOP. To platí i v případě rozporu VOP s naším individuálním ujednáním.

1.5. Prosíme, berte na vědomí, že bohužel nemůžeme garantovat nepřetržitou dostupnost e-shopu. Čas od času musíme provádět technickou údržbu software a hardware, aby nadále mohl bez problémů fungovat.

2. Nákup na e-shopu a uzavření smlouvy

2.1. Objednávky se odesílají přímo z webového rozhraní e-shopu.

2.2. Pro odeslání objednávky a uzavření smlouvy o poskytování služeb od vás potřebujeme znát konkrétní službu, kterou si od nás plánujete zakoupit, její specifikaci (zejména zvolený cizí jazyk, úroveň kurzu, frekvenci poskytování služeb, vyučovací dny a časy, místo výuky), způsob platby a příp. rozložení platby (zda jednorázově či ve splátkách). Specifikace služby vč. ceny za službu jsou vždy uvedeny v jejím popisu. Další informace o službě můžou být uvedeny také v příslušné sekci dané služby na webových stránkách.

Prosíme, berte na vědomí, že součástí objednávky není garance zajištění výuky lektorem uvedeným u dané služby. Přijetím podmínek souhlasíte, že osoba lektora je zaměnitelná s jinou osobou stejné odbornosti před i v průběhu poskytování služeb.

Dále od Vás potřebujeme znát Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefonní číslo a e-mail, případně tyto údaje o třetí osobě, pokud jste jejím zákonným zástupcem.

V případě, že nakupujete jako zákazník-podnikatel, tak také fakturační údaje (obchodní firmu, IČ, příp. DIČ).

Při koupi jednoletého denního pomaturitního studia nás dále zajímá datum a rok narození, rodné číslo, Vaše zdravotní pojišťovna, název Vaší střední školy, rok vykonání maturitní zkoušky, zda se hlásíte na vysokou školu. K jakým účelům tyto informace potřebujeme se dozvíte v Zásadách zpracování osobních údajů.

Při koupi letního pobytového táboru pro děti a mládež potřebujeme znát také způsob dopravy účastníka na tábor a z tábora.

2.3. Do momentu odeslání objednávky máte možnost údaje v objednávce opravovat a editovat. Před odesláním objednávky jsou k dispozici k přečtení i VOP.

2.4 Kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“ odešlete objednávku z e-shopu. Odesláním dochází mezi námi a Vámi k uzavření smlouvy o poskytování služeb. Přijetí objednávky hned potvrdíme. Pokud spolu smlouvu uzavřeme telefonicky, osobně nebo e-mailem, zašleme Vám e-mailem shrnutí smlouvy včetně VOP.

2.5. Uzavřenou smlouvu u nás uložíme v elektronické podobě.

2.6. Při objednávce služeb mimo e-shop (např. e-mailovou korespondencí, telefonicky, osobně) musíme vždy ověřit, zda zvládneme poskytnout služby tak, jak si přejete. Proto k uzavření smlouvy dojde až potvrzením Vaší poptávky e-mailem. O potvrzení či nepotvrzení poptávky vás vyrozumíme do 3 pracovních dnů na e-mail, který jste uvedli v poptávce.

3. Cena za služby a platba

3.1. Ceny za služby uvedené v e-shopu jsou konečné, včetně případných daní. Přijímáme platby pouze v Kč.

3.2. Pokud ve specifikaci služby na e-shopu nebo v našem individuálním ujednání neuvedeme něco jiného, platí, že výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně za služby.

3.3. Cenu za služby za Vás může uhradit i třetí osoba (např. zaměstnavatel).

3.4. Může se stát, že budete mít k dispozici slevový kupon (např. ve formě dárkového poukazu). Při jeho použití se cena za službu sníží o příslušnou částku nebo část. Každý slevový kupon může být použit pouze jednou. Nerozlišujeme, zda je zákazník oprávněn k jeho použití, proto slevu získá ten, kdo kupon použije při objednávce jako první. Slevový kupon je nutné uplatnit při objednávce a nelze jej uplatnit zpětně. Slevové kupony nelze sčítat. Pokud se dohodneme na platbě ceny ve splátkách, uplatní se slevový kupon v poslední splátce. Slevový kupon nelze použit při platbě ceny za služby prostřednictvím benefitních programů.

3.5. Cena za služby je splatná do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. Při uzavření smlouvy v době, kdy bylo započato s plněním (např. zakoupení dlouhodobého jazykového kurzu po jeho zahájení) je splatnost ceny 3 pracovní dny od uzavření smlouvy.

3.6. Můžete si vybrat, zda provedete platbu:

3.6.1 bezhotovostním bankovním převodem nebo

3.6.2. v hotovosti či platební kartou v naší provozovně

3.6.3. prostřednictvím benefitních programů (nelze využít na platbu zkoušek)

3.7. Platební údaje včetně doby splatnosti Vám sdělíme ihned po odeslání objednávky.

3.8. Při využití benefitních programů se administrace platby vždy řídí podmínkami jednotlivých benefitních programů.

3.9. Bezhotovostní platbu vždy považujeme za uhrazenou v momentě jejího úplného připsání na náš bankovní účet.

4. Jak služby poskytujeme

4.1. Specifikaci, způsob a termín poskytování služeb vždy uvádíme v popisu dané služby na e-shopu.

4.2. Pokud popis chybí a nedohodneme se mezi sebou jinak, platí, že služby poskytujeme nejpozději do 6 měsíců od uzavření smlouvy, poskytujeme je v naší provozovně, a to osobně. Může se však stát, zejména vlivem zásahu vyšší moci nebo pod vlivem nepředvídatelných okolností, že budeme nuceni poskytnout služby online prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. V takovém případě prosím berte na vědomí, že za zabezpečení a stabilitu vašeho internetového připojení zodpovídáte sami. Náklady na pořízení a provoz zařízení pro komunikaci na dálku, jakož i náklady na internetové připojení, si neseme každý sám.

4.3. Doba poskytování služeb se řídí údajem v popisu dané služby na e-shopu. Každá smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu určitou.

4.4. Abychom mohli začít poskytovat služby, je vždy nutné, abyste uhradili celkovou cenu za službu již před započetím poskytování. Výjimkou je samozřejmě naše individuální ujednání, které může umožnit uhrazení ceny i během poskytování služeb.

4.5. Služby poskytujeme ve střední jakosti dle § 1915 občanského zákoníku. Služby poskytujeme prostřednictvím lektorů, které můžeme před započetím poskytování služeb i v průběhu poskytování služeb nahradit jiným lektorem stejné odbornosti. Vzhledem k ustanovení čl. 2.2 není výměna lektora porušením smlouvy o poskytování služeb a nejedná se o změnu v plnění.

4.6. Při poskytování služeb Vám můžeme poskytnout výukové materiály. Bez ohledu na to, zda naplní definici autorského díla dle § 2 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, je můžete použít pouze pro Vaši osobní potřebu ve spojení s poskytováním služeb, případně dle pokynů lektora. Nemůžete je rozmnožovat ani šířit. Děkujeme za dodržení této podmínky.

4.7. Prosíme, respektujte pravidlo, že při poskytování služeb nemůžete pořizovat fotodokumentaci ani audiovizuální záznam.

4.8. Při poskytování služeb se my i Vy zavazujeme dbát dobrého jména a pověsti poskytovatele služeb, chránit jeho majetek před poškozením nebo ztrátou, dodržovat společenské normy slušného chování, neúčastnit se poskytování služeb pod vlivem omamných látek nebo alkoholu a chovat se k sobě vzájemně a k ostatním příjemcům služby s respektem.

5. Kdy je možné poskytování služeb ukončit

5.1. Chápeme, že může nastat situace, kdy nemůžete zakoupené služby čerpat a přejete si smlouvu o poskytování služeb ukončit. Poskytování služeb můžeme ukončit vzájemnou dohodou.

5.2. Pokud si objednávku rozmyslíte po jejím odeslání, můžete ji stornovat (odstoupit od smlouvy o poskytování služeb) nejpozději do 14 dnů od odeslání objednávky. To bohužel není možné, pokud nám dáte výslovný souhlas k tomu, abychom služby začali poskytovat před uplynutím této lhůty nebo pokud jsme služby stihli s Vaším výslovným souhlasem poskytnout před uplynutím této lhůty. Výslovný souhlas nám udělíte nejčastěji zaškrtnutím tlačítka v objednávkovém procesu, ústně při telefonické objednávce nebo e-mailem.

5.3. Odstoupit můžete také od smlouvy o poskytování služeb – skupinových jazykových kurzů – do momentu započetí poskytování služeb. Odstoupení zašlete e-mailem a/nebo poštou a nezapomeňte uvést Vaše jméno a příjmení, adresu, příp. telefonní číslo a e-mailovou adresu a číslo bankovního účtu, na který Vám můžeme vrátit část ceny za služby, podle těchto podmínek:

5.3.1. Při odstoupení nejpozději 14 dnů před započetím poskytování služeb (tj. zahájení skupinového jazykového kurzu) Vám vrátíme 80 % z uhrazené ceny za službu.

5.3.2. Při odstoupení ve lhůtě kratší než 14 dnů až do momentu započetí poskytování služeb (tj. zahájení skupinového jazykového kurzu) Vám vrátíme 50 % z uhrazené ceny za službu.

5.4. Odstoupit dále můžete také od smlouvy o poskytování služeb – letních pobytových táborů pro děti a mládež a příměstských táborů pro děti. Odstoupení zašlete e-mailem a/nebo poštou a nezapomeňte uvést Vaše jméno a příjmení, také jméno a příjmení přihlášeného dítěte, Vaši adresu i adresu přihlášeného dítěte, příp. Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu a číslo bankovního účtu, na který Vám můžeme vrátit část ceny za služby, podle těchto podmínek:

5.4.1. Při odstoupení nejpozději 45 dnů před započetím poskytování služeb (tj. zahájením tábora) Vám vrátíme 70 % z uhrazené ceny za službu.

5.4.2. Při odstoupení ve lhůtě kratší než 45 dnů a nejpozději 20 dnů před započetím poskytování služeb (tj. zahájením tábora) Vám vrátíme 40 % z uhrazené ceny za službu.

5.4.3. Při odstoupení ve lhůtě kratší než 20 dnů a nejpozději 10 dnů před započetím poskytování služeb (tj. zahájením tábora) Vám vrátíme 20 % z uhrazené ceny za službu.

5.4.4. Ve lhůtě kratší než 10 dnů před započetím poskytování služeb (tj. zahájení tábora) od smlouvy o poskytování služeb nelze odstoupit.

5.5. Pokud by se stalo, že neuhradíte cenu za služby, které jste si objednali, nebo se významně opozdíte s její platbou (tj. 14 dnů a více), budeme mít za to, že o služby nemáte zájem. Abychom mohli Vaše místo nabídnout dalším zájemcům o služby, vznikne nám v takovém případě právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. Odstoupení Vám zašleme e-mailem a/nebo poštou.

5.6. Budeme se Vás vždy snažit včas upozornit, pokud by hrozilo, že nebudeme schopni poskytnout naše služby v objednaném termínu nebo kvalitě. Vždy Vám nabídneme náhradní řešení, aby nedošlo k výpadku v poskytování služeb. Nenabídneme-li náhradní řešení ani do 1 měsíce ode dne, kdy měla být služba poskytnuta, můžete smlouvu o poskytování služeb vypovědět.

5.7. Stane-li se, že služby neposkytneme vůbec, vždy Vám do 7 dnů od jejich neposkytnutí nabídneme náhradní řešení. Nenabídneme-li náhradní řešení ani do 1 měsíce ode dne, kdy měla být služba poskytnuta, můžete opět smlouvu o poskytování služeb vypovědět.

5.8. Výpověď nám prosíme zasílejte vždy písemně – e-mailem nebo poštou. Uveďte v ní Vaše jméno a příjmení, adresu, příp. telefonní číslo a e-mailovou adresu. Nezapomeňte popsat služby, kterých se výpověď týká, a připište prosíme i důvody, které Vás k výpovědi služeb vedou a datum, ke kterému výpověď posíláte. Bez důvodu vypovědět poskytování služeb nelze. Zároveň prosíme přiložte i číslo bankovního účtu, na který Vám případně vrátíme část uhrazené ceny.

5.9. Výpovědní doba je 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy od Vás výpověď obdržíme.

5.10. Při oprávněné výpovědi poskytování služeb vypočteme částku, kterou Vám vyplatíme bezhotovostní platbou na bankovní účet uvedený ve výpovědi. Částku vypočteme poměrně vzhledem k Vámi již vyčerpaným službám.

5.11. Stane-li se, že minimálně 2x porušíte Obchodní podmínky, můžeme smlouvu o poskytování služeb také vypovědět. Čl. 5.8 až 5.10 se užijí přiměřeně.

5.12. Výpověď je pro nás vždy mezním řešením, proto se budeme vždy snažit veškeré nesrovnalosti vyřešit primárně dohodou.

5.13. Chápeme, že si můžete čerpání služeb rozmyslet. Pokud však služby nečerpáte z důvodu, který není na naší straně, není možné poskytování služeb ukončit. Můžeme se však spolu dohodnout na převedení čerpání služeb na třetí osobu.

5.14. Může se také stát, že budeme nuceni VOP změnit – kupříkladu z důvodu změny právní regulace dopadající na poskytování služeb nebo z důvodu neúměrného navýšení cen přímo ovlivňujících poskytování služeb. Změnu VOP Vám oznámíme e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že si nebudete přát být navrhovanou změnou vázáni, nemusíte ji akceptovat a můžete poskytování služeb vypovědět. Ustanovení čl. 5.6 až 5.7 se užijí přiměřeně. Částka za nevyčerpané služby se nevrací. Pokud poskytování služeb nevypovíte, má se za to, že se změnou VOP souhlasíte.

6. Reklamace našich služeb

6.1. Když budete mít pocit, že naše služby neposkytujeme podle smlouvy (řádně nebo včas) nebo budete mít jakékoliv jiné pochybnosti o poskytování našich služeb, dejte nám, prosíme, vždy hned vědět. Nejlépe neformálně na e-mail info@elingua.cz, osobně u nás v kanceláři na adrese nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín nebo telefonicky na čísle +420 605 464 801. Vaše požadavky ke kvalitě poskytovaných služeb se vždy budeme snažit vyřešit k Vaší spokojenosti.

6.2. Nepodaří-li se to, můžete uplatnit svá práva z vadného plnění dle občanského zákoníku. V takovém případě vyhotovíme reklamační protokol, který Vám zašleme e-mailem, a o reklamaci rozhodneme do 30 dnů ode dne, kdy jste nás vyrozuměli dle předchozího odstavce. O vyřízení reklamace Vás vyrozumíme taktéž e-mailem a telefonicky. Pro tyto účely od Vás budeme potřebovat znát Vaše jméno a příjmení, adresu, příp. telefonní číslo a e-mailovou adresu. Nezapomeňte popsat služby, které reklamujete, a v čem spatřujete jejich vady. Také se bude hodit číslo Vašeho bankovního účtu pro případ uznání reklamace.

6.3. Při posuzování oprávněnosti reklamace budeme postupovat vždy v souladu s občanským zákoníkem a jeho ustanoveními o právech z vadného plnění. Pokud si nezvolíte způsob, jakým chcete reklamaci řešit, poskytneme Vám přiměřenou slevu z poskytnuté služby. Peněžní částku odpovídající slevě Vám zašleme na Váš bankovní účet.

6.4. Nepodaří-li se nám vyřešit reklamaci k Vaší spokojenosti, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.

7. Závěrem

7.1. Pokud by mezi námi náhodou došlo ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nám nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní vyřešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.

7.2. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup do e-shopu realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s těmito VOP nebo smlouvou o poskytování služeb jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

7.3. Tyto VOP nabývají účinnosti 3. 7. 2023.