Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti

E-Lingua Profi s.r.o.

se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín,

IČ: 29207959

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65754

vydané dle ust. § 273 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost E-Lingua Profi s.r.o. je poskytovatelem služeb v oblasti jazykového vzdělávání (dále také „poskytovatel“) a tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností E – Lingua Profi s.r.o a zákazníkem (dále také „objednatel“). Zákazníkem se rozumí fyzická osoba.

II. Vznik Smluvního vztahu, smluvní strany

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem. Smlouva vzniká na základě písemné (elektronické) objednávky objednatele potvrzené poskytovatelem.
 2. Za písemnou objednávku se považuje rovněž objednávka prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách poskytovatele: www.elingua.cz.
 3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu e-mailu objednatele nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou.
 4. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká objednateli závazek k zaplacení celkové ceny kurzovného.
 5. Ujednání v konkrétní smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek, které se použijí zejména ve vztazích neupravených vlastní smlouvou.
 6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění jsou služby v oblasti jazykového vzdělávání pro veřejnost.  Poskytovatel zajišťuje především poskytování těchto služeb:
  a) jednoleté pomaturitní studium s denní docházkou,
  b) skupinové jazykové kurzy,
  c) dětské kurzy,
  d) pořádání pobytových a příměstských jazykových táborů,
 2. Rozsah poskytovaných služeb je popsán na internetových stránkách poskytovatele www.elingua.cz
 3. Konkrétní služby, o které má objednatel zájem, jsou specifikovány objednávkou, příp. smlouvou. Tato specifikace musí zahrnovat zejména uvedení typu kurzu či služby, a pokud to z typu kurzu vyplývá, musí objednávka obsahovat zvolený jazyk, úroveň kurzu, frekvenci výuky, preferované vyučovací dny a časy, místo výuky, případně další speciální požadavky.
 4. Podmínkou zařazení objednatele do jazykového kurzu je uhrazení celkové ceny kurzu (dále jen kurzovného) před jeho začátkem.
 5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v písemné či elektronické přihlášce. Za nezletilé účastníky podepisuje přihlášku a dále jedná jejich zákonný zástupce.

IV. Cena služeb

 1. Cena za předmět plnění je cena vybraného kurzu / služby a je uvedena v aktuálním ceníku kurzů uvedeném na webových stránkách poskytovatele (www.elingua.cz).
 2. Výukové materiály (učebnice) nejsou zahrnuty v ceně, není-li uvedeno jinak.
 3. Z ceny kurzu mohou být uplatňovány slevy dle aktuální nabídky.
 4. Poskytovatel je povinen objednatele s cenou kurzu seznámit před uplatněním závazné objednávky. 

V. Platební podmínky

 1. Platbu za kurz/ službu je možné provést:
  bankovním převodem na bankovní účet poskytovatele
  platební kartou nebo v hotovosti v kanceláři poskytovatele
  dárkovou poukázkou vystavenou poskytovatelem  
  prostřednictvím benefitních systémů ( Benefity a.s., Benefity Plus)
 2. Platbu za kurz je objednatel povinen uhradit do 5 kalendářních dnů od obdržení potvrzení objednávky.
  V případě, že objednatel objedná kurz až po zahájení kurzu, je povinen uhradit kurzovné v plné výši nejpozději do 3 pracovních dnů od objednání kurzu.  
  Studenti denního pomaturitního studia mají nárok na úhradu kurzovného ve třech splátkách bez navýšení. V případě více než tří splátek je kurzovné navýšeno následovně:
  – při platbě poslední splátky do konce ledna daného školního roku o 5 %.
  – při platbě poslední splátky do konce března daného školního roku o 10 %.
 3. Pokud má objednatel nárok na slevu na kurz dle stanovených podmínek, sám tuto skutečnost musí uplatnit při objednávce kurzu.  Zpětně nelze slevu uplatnit.  Jednotlivé slevy se nesčítají. Platbu poukázkami (prostřednictvím bonusových systémů) nelze kombinovat s žádnou slevou.
 4. Je-li umožněna platba kurzovného ve více splátkách, slevu je možno uplatnit až při úhradě poslední splátky. 

VI. Změny v rozsahu plnění

 1. Pro každý kurz je stanoven minimální počet studentů (zákazníků). Poskytovatel je oprávněn zrušit kurz před jeho zahájením z důvodu nízkého počtu přihlášených osob. Objednatel obdrží zpět zaplacené kurzovné nejpozději do 10 dnů od ohlášení zrušení kurzu. Poskytovatel je rovněž oprávněn zkrátit celkovou časovou dotaci kurzu, pokud je počet přihlášených osob nižší než stanovené minimum, a to pouze se souhlasem všech přihlášených studentů, kteří budou o této skutečnosti informováni.
 2. Nečerpá-li objednatel, ať už z části nebo plně, objednané a zaplacené služby, z důvodu nesouvisejícího s činností poskytovatele, nevzniká objednateli nárok na náhradu ceny dotčených služeb ani na slevu z kurzovného. Objednatel má právo převést čerpání služeb na druhou osobu (náhradníka) je však povinen poskytovatele o této skutečnosti informovat předem.  
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na výměnu lektora v konkrétním kurzu.
 4. Pokud ve sjednaném termínu nebude možné zajistit výuku z provozních či personálních důvodů na straně poskytovatele, je poskytovatel po dohodě s objednatelem povinen zajistit poskytnutí služeb v jiném termínu.
 5. U prezenčních kurzů může být v případě zásahu vyšší moci a/nebo vyhlášení mimořádných obecně závazných opatření výuka na nezbytně nutnou dobu převedena z prezenční do online distanční formy.

VII. Odstoupení od smlouvy, stornovací podmínky

 1. Do kurzu se lze přihlásit pouze elektronicky, a to vyplněním objednávky kurzu prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách www.elingua.cz .  
 2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena. Odstoupení od smlouvy lze zaslat písemně, e-mailem (info@elingua.cz), případně telefonicky.  Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel.
 3. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 2 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 4. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 2 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 2 tohoto ustanovení.
 5. Po uplynutí výše uvedené 14denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického přihlášení na www.elingua.cz zaniká a poskytovatel má právo na úhradu objednané služby v plné výši.

Stornovací podmínky pro skupinové kurzy pro veřejnost nad rámec zákonné lhůty:

 1. Pokud se objednatel řádně přihlásil do skupinového kurzu dle výše uvedených podmínek dříve než 14 dní před zahájením kurzu, je oprávněn od smlouvy odstoupit písemnou formou za těchto podmínek:
  nejpozději do 14 dnů před zahájením kurzu. Poskytovateli v takovém případě vzniká nárok na storno poplatky ve výši 20% z ceny kurzu.
  ve lhůtě 6 dnů před zahájením kurzu do jeho zahájení. Poskytovateli v takovém případě vzniká nárok na storno poplatky ve výši 50% z ceny kurzu.
  po zahájení kurzu je odstoupení od smlouvy možné pouze pokud to výslovně upravuje smlouva.
 2. Mimo výše uvedené může objednatel od smlouvy odstoupit po prvním dnu výuky z důvodu nespokojenosti nebo špatného zařazení a v případě, že mu poskytovatel nenabídne vhodnou alternativu.  Objednatel v takovém případě o svém rozhodnutí informuje poskytovatele osobně v kanceláři školy, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, a to hned druhý den po první uskutečněné hodině kurzu.

Stornovací podmínky pro příměstské a pobytové tábor pro děti a mládež nad rámec zákonné lhůty

Objednatel (zpravidla zákonný zástupce dítěte) je oprávněn od smlouvy o účasti na táboře odstoupit za těchto podmínek:

 • 45 dnů před zahájením tábora. V takovém případě vzniká poskytovateli nárok na storno poplatky ve výši 30% z ceny tábora
 • 20 dnů před zahájením tábora. V takovém případě poskytovateli náleží storno poplatky ve výši 60% z ceny tábora.
 • 10 dnů před zahájením tábora. V takovém případě poskytovateli náleží storno poplatky ve výši 80% z ceny tábora.
 • v době kratší než 10 dnů před zahájením tábora. V takovém případě poskytovateli náleží storno poplatky ve výši 100% z ceny tábora.

Stornovací podmínky pro jednoletý kurz s denní docházkou

 • nad rámec zákonné lhůty lze odstoupit od smlouvy pouze z důvodu přijetí na VŠ/VOŠ, nejpozději však do 4. září  2023.  Uchazeči vrací složená částka ponížená o administrativní poplatek ve výši  350Kč. Uchazeč v tomto případě musí škole předložit originál dokladu o přijetí na VŠ/VOŠ. 
 • od 4. září do 15. září 2023 si škola v případě zrušení přihlášky z důvodu přijetí na VŠ/VOŠ účtuje storno poplatek ve výši 30% ze zaplacené první splátky školného
 • po 15. září 2023 se složená částka již nevrací a poskytoval dále postupuje dle uzavřené smlouvy, která byla s objednatelem – studentem jednoletého pomaturitního kurzu uzavřena před zahájením kurzu.

VIII. Reklamace

 1. Případné reklamace kvality poskytovaných služeb se řídí platným reklamačním řádem poskytovatele. V případě reklamace musí být tato klientem doručena v písemné formě do 5 dnů od zjištění neshody do kanceláře školy nebo e-mailem.
 2. Tato reklamace bude projednána a posouzena zodpovědným pracovníkem a po přezkoumání skutečného stavu vyhodnocena jako reklamace oprávněná či neoprávněná. O každé takové reklamaci bude vyhotoven reklamační protokol, ve kterém se specifikuje: reklamující osoba, reklamovaný produkt či služba, zjištěná závada, návrh řešení a přezkoumání zodpovědným vedoucím pobočky. Oprávněná reklamace bude v součinnosti s reklamujícím vyřízena do 30 dnů od doručení písemné stížnosti.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.3.2023